Miloš K. Zeman není způsobilý vykonávat funkci prezidenta

sobota 15. listopad 2014 22:00

www.lidovky.cz

Dovolte mi ocitovat Ústavu České republiky, konkrétně některé pasáže týkající se prezidenta republiky:

Čl. 59
(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor.
(2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Čl. 61
Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.

Čl. 65
(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
(3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Nemá cenu chodit dále okolo horké kaše. Miloš Zeman, nar. 28. září 1944 v Kolíně, není způsobilý vykonávat prezidentský úřad.

Prezidentský úřad několikrát hrubě znevážil, příkladem budiž ceremoniál odhalení korunovačních klenotů, jehož se účastnil namol opilý. Není podstatné, jaké množství alkoholu před obřadem požil, důležitý byl očividný důsledek, k němuž jistě přispěl zdravotní stav pana Zemana, jenž však není omluvou pro konzumaci alkoholu při výkonu prezidentské funkce. Tento exces vyvolal i negativní mezinárodní ohlas.

Účast na konferenci pořádané osobou, jež se nachází na sankčním seznamu spojenců České republiky, vážně poškozuje zájmy České republiky a jejího lidu.

Výroky podporující nedemokratický a represivní režim pronesené během oficiální návštěvy v Čínské lidové republice poškozují zájmy České republiky a jejich důsledky zcela jistě nejsou v zájmu všeho lidu.

Dvanáct hodin trvající cesta letadlem pronajatým soukromou společností a v přítomnosti manažerů této společnosti vystavuje prezidentský úřad a prezidenta osobně korupčnímu podezření, jež opět poškozuje zájmy České republiky i zájem lidu.

Požívání omamných látek (kouření, pití alkoholu) na veřejnosti a v prostorách, kde je to zakázáno, spolu s nemravnými slovy pronesenými ve veřejnoprávním rozhlase v živém vysílání v odpoledních hodinách naplňují skutkovou podstatu § 201 Trestního zákoníku, konkrétně odstavce (1) a):

Ohrožování výchovy dítěte
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život,
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem, nebo
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Protože podle odstavce (1) článku 65 Ústavy České republiky nelze ani za tak zavrženíhodný čin prezidenta České republiky stíhat, zbývají už jen dvě možnosti.

Senát a Poslanecká sněmovna vyhodnotí jednání Miloše Zemana jako směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu a Senát podá ústavní žalobu. Bohužel, nelze očekávat, že Parlament k tomuto kroku najde odvahu.  A protože pro nezpůsobilost k výkonu funkce nemůže Ústavní soud prezidenta odvolat, jen jej může kvůli naplnění skutků uvedených v odstavci 2 článku 65 Ústavy České republiky za nezpůsobilého prohlásit, zbývá vlastně možnost jediná.

Výše uvedených příkladů jednání by se člověk způsobilý k výkonu prezidentské funkce nedopustil. Považuji proto za evidentní, že Miloš Zeman není způsobilý k výkonu funkce prezidenta České republiky. Posouzení, zda jeho jednání je ovlivněno stařeckou demencí, demencí způsobenou konzumací drog (prokazatelně alkohol, nikotin), nebo některou z poruch osobnosti, je plně v kompetenci odborníků. V mé kompetenci občana České republiky je pouze apel na Miloše Zemana:

Pane prezidente, využijte, prosím, článku 61 Ústavy České republiky a vzdejte se úřadu do rukou předsedy Senátu. Učiníte-li tak, začnu si vás za to vážit stejně, jako jsem si vás vážil coby student už před rokem 1989. Děkuji.

Jan Veselý

Jan Veselý

Jan Veselý

Jako správný bloger píšu o čemkoli, čemu nerozumím. Nerozumím ničemu (to mělo být něco jako „Vím, že nic nevím“, ale nečekám, že mi to spolknete). Z grafomana, který strašně nerad píše, se ze mě díky blogu stal grafoman, který by hrozně rád psal pořád, jen na to nemá čas.

Zabývám se popularizací astronomie a příbuzných věd v instituci zvané Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, takže jsem vlastně učitel bez povinnosti zkoušet, známkovat a udržovat kázeň. Kromě fyzikálního pohledu na svět mě zajímá hlasitá hudba (od pankáčů po Šostakoviče), divadlo, opera, výtvarné umění a čím dál víc i historie.

REPUTACE AUTORA:
8,90